Mevlâna Celâleddin Rûmî

Hazreti Mevlâna’nın bendesi ve 58 sene boyunca mânen temsil etmiş olan Hasan Çıkar Dede, Mevlâna’yı şöyle dile getirmiştir:

“Hazreti Mevlâna kadar sevgiden, aşktan ve birleyici sözlerden konuşan bir mütefekkir daha dünyaya gelmemiştir ve gelmeyecektir. Bugün bütün insanlık âlemi Hazreti Mevlâna’yı çok sevmektedirler, çünkü onun sevgi dolu sözleri bütün insanlığa etki etmiş ve ona gönül verenlerin kalblerine huzur ve sükûnet bahşetmiştir.

Gönüller sultanı Hazreti Mevlâna aşkın kemâlidir; ama yalnız aşkın mı? Hayır, O tüm güzelliklerin kemâlidir… Hazreti Mevlâna azîz ve yüce bir üstattır. Tek başına bir sistemdir, bir hayat ve bir düzendir. Ahlâkı, ilmi, hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, idrâki, davranışları ve her şeyi ile yüceliği öğreten bir hâl âbidesidir. Peygamber-i Zişân’ın gerçek temsilcisi, aşkın ve aklın en yüksek öğesi ve gerçeğidir.”

Evet, Hazreti Mevlâna’nın insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir. O, bir velî hüviyetiyle gönüller coşturmuş; bir Pîr, bir mürşid olarak insan kalbini saflaştırmış; bir bilgi kaynağı olarak insan aklını nur ile yıkamış, akıl ve gönülleri kirden kurtarmış, gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin temsilcisi olmuştur. Onun içindir ki hangi âlim Mevlâna’yı tanısa yücelmektedir. O’nun yoluna gönül koyan herkes kemâle, sevgiye, insanlığa, bilgeliğe, hoşgörü ve yüksek ahlâka ulaşmaktadır. O, hiç bir şeyi inkâr etmez ama her şeyi birler, bütünleştirir ve sevdirir. O, kimseyi ayrı görmez. Çünkü O, her şeyin Allah’ın zuhûru ve tecellîsi olduğunu bilir ve bunu insan gönlüne ve insana hâl olarak yansıtır. 

“İnsan yaratılmışların en şereflisidir” düstûruyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hazreti Mevlâna sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür.

Yüce Pîr Mevlâna, her ne kadar sûreten aramızda olmasa da, onun kutlu ruhanîyeti, tüm insanlığa feyz veren felsefesi ve her nefesinde dile getirdiği ilâhî aşkı, kudsîyet göklerinde uçanlara kanatlar vermeye; himmetiyle, muhabbet meclisindeki aşıklara gönüller bağışlamaya devam edecektir. Onun yüce ruhu bâkîdir ve sevenlerinin gönüllerinde dünya durdukça bâkî kalacaktır.